ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

2 ตุลาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมออกพรรษาตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558

28 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชนตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558

23 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบล ประจำปี 2558

19 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558

8 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม


ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 [2015-10-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [2015-10-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน [2015-09-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 5 อัตรา [2015-09-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558 [2015-09-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ประเมิน [2015-08-28]




ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2015-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ียวม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการสอบราคาจัดซื้อสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2015-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจัดสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2015-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการจัดสอบราคาจัดซืื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2015-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ต.แม่ยวม โดยวิธีพิเศษ [2015-07-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-05-28]




คุยกับนายก

 

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ


คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw