ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

31 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแม่ยวมคัพ ประจำปี 2558

28 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปี 2558

27 มีนาคม 2558

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

24 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ยวมประจำปี 2558

23 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้กำหนดแผนปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [2015-03-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558 [2015-03-30]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม 2558 [2015-03-24]

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด (60 อันตราย) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2015-03-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯ ประจำเดือน มีนาคม 2558 [2015-02-24]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [2015-02-23]
ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 11 [2015-03-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 [2015-03-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 [2015-03-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลาง เพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม [2015-03-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือก ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านหม้อเหล้า (แม่กองคา) หมู่ที่ 10 [2015-03-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านหม้อเหล้า (แม่กองคา) หมู่ที่ 10 [2015-03-23]
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลแม่ยวม


คุยกับนายก

 

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ปฏิทินปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่ยวมประจำเดือน มีนาคม 2558

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ


คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw