ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

29 กันยายน 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียติมอบโล้และเงินรางวัลให้กับชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม ตามโครงการชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง

26 กันยายน 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการ และลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านคะปวง

25 กันยายน 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมรับฟัง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ของ คสช. ณ. ห้องประชุมสวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

25 กันยายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

24 กันยายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้จัดโครงการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ยวม และการจัดตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2557


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2558 [2014-10-02]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2557 [2014-09-24]

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [2014-09-11]

ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกใหม่ [2014-09-03]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7 (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [2014-08-15]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [2014-08-13]
ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2014-09-19]

ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน [2014-09-19]

ประกาศราชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2014-09-19]

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน [2014-09-19]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เครื่องเล่นสนาม) จำนวน 4 รายการ [2014-09-04]

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2014-09-02]
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลแม่ยวม


คุยกับนายก

 

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ปฏิทินปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่ยวมประจำเดือน กันยายน 2557

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ


คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw

 
 
 
 
counter statistics