ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

21 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารปฎิบัติธรรมประชาราษฎร์สดุดีโสมสวลีมิ่งมงคล ณ บ้านห้วยโผ

19 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยชนบท พื้นที่ตำบลแม่ยวม

14 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ปี 2558

10 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

11 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯ ประจำเดือน มีนาคม 2558 [2015-02-24]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [2015-02-23]

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-02-19]

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [2014-11-21]

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2557 [2014-11-20]

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปีงบประมาณ 2558 [2014-11-19]
ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านคะปวง หมู่ที่ 8 [2015-03-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านคะปวง หมู่ที่ 8 [2015-03-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 [2015-03-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 [2015-03-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-02-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ 6 [2015-02-26]
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลแม่ยวม


คุยกับนายก

 

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ


คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw