ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

27 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2558

22 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558

15 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจการจัดหาสถานที่กำจัดขยะประจำบ้านห้วยทราย

14 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายจากสาธารณภัย

13 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลแม่ยวม
ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-05-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 [2015-05-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผุ้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 [2015-05-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-05-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ [2015-05-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ [2015-05-20]
คุยกับนายก

 

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ปฎิทินปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ


คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw