ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

25 พฤศจิกายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนกระทงใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง)แม่สะเรียง ประจำปี 2558

14 พฤศจิกายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ในประเภทประชาชน (พ่อบ้าน- แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2559

11 พฤศจิกายน 2558

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

4 พฤศจิกายน 2558

คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วม ลงแขกเกี่ยวข้าวและตีข้าว ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 5 ประจำปี 2558

28 ตุลาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนเหง ในงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [2015-11-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวมขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ และการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2015-10-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 [2015-10-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [2015-10-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 [2015-10-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [2015-10-05]
ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม [2015-11-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม [2015-11-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-11-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการส่งเสริม การดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-11-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2015-11-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-11-06]
คุยกับนายก

 

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ


คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw