ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

30 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องพ่น ULV ประจำปี 2558

30 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณายกร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)

26 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดพิธีส่งมอบงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

26 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558

26 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว และโรงเรียนบ้านคะปวง จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 [2015-06-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 [2015-06-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) [2015-05-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 [2015-05-06]

ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [2015-05-06]

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน เมษายน 2558 [2015-04-23]
ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-05-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 [2015-05-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผุ้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 [2015-05-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-05-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ [2015-05-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ [2015-05-20]
คุยกับนายก

 

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ


คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw